Regulamin

Regulamin zawierania umów na odlegość z konsumentami korzystającymi ze sklepu internetowego

§1
Dane ogólne i zastosowanie regulaminu

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad zawierania umów na odległość z konsumentami przez przedsiębiorcę: “Promyk” Sp. z o.o. Ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław, Tel./fax +48 71 79 50 950, e-mail:  sklep@promykslonca.pl, NIP 899-26-73-797, REGON 020994108, KRS 0000331089. (zwany dalej przedsiębiorcą lub sprzedawcą)

2. Regulamin ma zastosowanie do zawierania umów przez konsumentów z przedsiębiorcą z wykorzystaniem strony internetowej sklep.promykslonca.pl (zwany dalej Sklepem)

§2
Zawieranie umowy

1. Zawieranie umowy z konsumentem na stronie internetowej sklep.promykslonca.pl jest dokonywane poprzez następujące etapy:

a) na stronie sklep.promykslonca.pl oferowane są do zakupy z wykorzystaniem internetu, produkty których własność będzie przeniesiona na rzecz konsumenta, po spełnieniu wszystkich warunków określonych przez przedsiębiorcę.

b) w przypadku zainteresowania konsumenta produktem z oferty sprzedaży dostępnej na stronie sklep.promykslonca.pl, konsument może klikając ikonę „koszyk”, dodać produkt w celu określenia zainteresowania jego pełnym opisem.

c) po wybraniu do koszyka produktów z oferty sprzedaży dostępnej na stronie sklep.promykslonca.pl , konsument będzie zobowiązany do wypełnienia formularza danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, w tym podania danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu dostawy, adresu e-mail jako rodzaju używanego środka porozumiewania się na odległość ze sprzedawcą, a następnie przed wyrażeniem woli związania się umową, przekazywana jest informacja zgodnie z §12 ustawy z dnia 30-05-2014 roku Dz.U.2014.827 (U) Prawa konsumenta. Informacje te dostępne są w formie opisowej pod zdjęciem wybranych produktów a także wysyłana jest na adres e-mail podany przez konsumenta jako środek porozumiewania się na odległość, automatycznie po wypełnieniu formularza . Wyrażenie woli zawarcia umowy, dokonuje się poprzez kliknięcie ikony z opisem „dalej”. Opis na tym etapie zawierania umowy jest następujący:

 • główne cechy oferowanego produktu znajdującego się w koszyku, zgodnie z wyborem konsumenta;
 • sposób porozumiewania się z konsumentem: e-mail:  sklep@promykslonca.pl , Tel./fax +48 71 79 50 950.
 • dane identyfikujące sprzedawcę: “Promyk” Sp. z o.o. Ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000331089.
 • dane adresowe przedsiębiorcy i adres na który konsument może składać reklamacje: “Promyk” Sp. z o.o. Ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław, e-mail:  sklep@promykslonca.pl , Tel./fax +48 71 79 50 950.
 • łączna cena zamawianych produktów oraz łączny koszt wysyłki i dostarczenia do miejsca wskazanego przez konsumenta. W przypadku zamawiania produktów z dostawą poza granice Polski, koszty wysyłki i dostarczenia nie mogą być określone i są uzależnione od kraju wysyłki i cen stosowanych przez wybranego przez konsumenta kuriera, tym niemniej konsument zawierając umowę obowiązany jest je ponieść.
 • informacja, iż konsument nie ponosi wyższych niż stosowanych zwykle, kosztów porozumiewania się z na odległość z przedsiębiorcą.
 • sposób i termin zapłaty:  Płatność przelewem na konto: “Promyk” Sp. z o.o. 79 1240 1994 1111 0010 2389 2588, przy czym umowa zostaje zawarta w momencie dokonania zapłaty na rzecz przedsiębiorcy. Termin zapłaty do 7 dni od dokonania potwierdzenia zakupu zgodnie z pkt II ppk. 6). Brak dokonania zapłaty w podanym terminie uznaje się za anulowanie złożonego zamówienia i umowa nie zostaje zawarta.
 • sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę: Wysyłka towaru następuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia wpłynięcia zapłaty na rachunek bankowy sprzedającego. W przypadku Aparatów Biofeedback oraz artykułów obciążonych termin ten wynosi 14 dni.
 • procedura reklamacji w ramach rękojmi za wady sprzedanych produktów: reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Konsument w ciągu wskazanego w poprzednim zdaniu terminu, jest informowany na podany przez siebie adres mailowy lub telefonicznie o wymianie rzeczy wadliwej na wolną od wad (bez nadmiernych niedogodności dla kupującego) albo o usunięciu wady. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Wymiana rzeczy na wolną od wad lub usunięcie wady następuje w rozsądnym terminie, nie później niż dwa tygodnia od daty dostarczenia wadliwego produktu na adres: “Promyk” Sp. z o.o. Ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław.
 • odstąpienie od umowy: Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie sprzedanych rzeczy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Za odstąpienie od umowy poczytuje się również nieodebranie zamówionych produktów. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie sprzedanych rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zobaczyć wzór oświadczenia – kliknij TUTAJ. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Konsument jest obowiązany ponieść zwykłe koszty zwrotu rzeczy na adres sprzedawcy, co do których odstąpił od umowy.
 • ograniczenia w odstąpieniu od umowy : konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30-05-2014 roku Dz.U.2014.827 (U) Prawa konsumenta, w szczególności od umowy której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • informacja o gwarancji: nie udziela się gwarancji i nie oferuje przedsiębiorca usług posprzedażowych na produkty oferowane do sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklep.promykslonca.pl , co nie wyłącza prawa konsumenta do korzystania z rękojmi za wady.
 • informacja o kodeksie dobrych praktyk: przedsiębiorca nie korzysta z kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy Dz.U.2007.171.1206 (U) Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym.
 • informacja o mediacji: konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w drodze mediacji, poprzez skierowanie wniosku o przeprowadzenie mediacji na adres mediatora: Jolanta Maślikowska, Mediator Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów i Wrocławskiej Izby Gospodarczej, ul. Smardzowska 24, 52-234 Wrocław. Koszty mediacji strony ponoszą każda we własnym zakresie.

d) po wyrażeniu woli zawarcia umowy w zakresie wybranych produktów z oferty przedsiębiorcy, poprzez użycie ikony „dalej”, konsument informowany jest o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz o akceptowanych sposobach płatności. Aby przejść do zamawiania wybranych produktów, należy kliknąć ikonę „dalej” lub zrezygnować z dalszego etapu zawierania umowy klikając ikonę „rezygnuję”.

e) po przejściu do zamawiania wybranych produktów jak w pkt d), bezpośrednio przed złożeniem zamówienia konsumentowi przekazywana jest informacja w formie opisowej wynikająca z brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17 ustawy z dnia 30-05-2014 roku Dz.U.2014.827 (U) Prawa konsumenta, tj.:

 • główne cechy oferowanego produktu znajdującego się w koszyku, zgodnie z wyborem konsumenta;
 • sposób porozumiewania się z konsumentem: e-mail:  sklep@promykslonca.pl , Tel./fax +48 71 79 50 950.
 • łączna cena zamawianych produktów oraz łączny koszt wysyłki i dostarczenia do miejsca wskazanego przez konsumenta. W przypadku zamawiania produktów z dostawą poza granice Polski, koszty wysyłki i dostarczenia nie mogą być określone i są uzależnione od kraju wysyłki i cen stosowanych przez wybranego przez konsumenta kuriera, tym niemniej konsument zawierając umowę obowiązany jest je ponieść.

f) konsument w celu złożenia zamówienia klika ikonę „akceptuje regulamin zamieszczony na niniejszej stronie sklep.promykslonca.pl oraz oświadczam, że zapoznałem się z informacjami przekazywanymi przez przedsiębiorcę na każdym etapie zawierania niniejszej umowy” lub konsument może zrezygnować z dalszego etapu zawierania umowy klikając ikonę „rezygnuję”. W przypadku braku rezygnacji i kliknięciu odpowiedniej wskazanej wyżej ikony akceptacji, następuje uaktywnienie możliwości zawarcia umowy, i konsument może kliknąć ikonę „potwierdź zakup”.

2. Momentem zawarcia umowy z konsumentem, jest zapłata ceny przez konsumenta, po przejściu wszystkich etapów zawierania umowy, jak w §2 niniejszego regulaminu.

§3
Ochrona danych osobowych

1. Konsument chcący dokonać zamówienia w Sklepie zakłada konto użytkownika za pośrednictwem formularza zawartego na stronie internetowej Sklepu lub formularza przesyłanego listownie bądź e-mailem.

2. Konto użytkownika zawiera dane osobowe i inne dane niezbędne do składania zamówień w Sklepie internetowym. Umożliwia też modyfikację i wprowadzanie danych osobowych konsumenta, adresów wysyłki oraz wgląd w złożone zamówienia.

3. Konsument zakładając konto zawiera umowę na realizacją zamówienia i obsługę konta. Usunięcie konta jest możliwe i następuje na prośbę klienta, którą należy przesłać listownie lub e-mailem.

4. Administratorem danych osobowych jest Promyk Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 8a. Dane osobowe przetwarzane są w celach niezbędnych do realizacji zamówienia i obsługi kont użytkowników. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. 1. b)  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. Dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury ujawniane będą firmie realizującej obsługę księgową. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem ostatniej faktury dla danego klienta. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: sklep@promykslonca.pl. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usług Sklepu.

5. Konto użytkownika chronione jest podanym przez Klienta hasłem, każdy Klient w celu logowania się do swojego konta podaje unikalny login – nazwę użytkownika. Klient zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła osobom trzecim. Za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Klienta loginu i hasła innym osobom Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

6. “Promyk” Sp. z o.o. nie przesyła i nie będzie przesyłać niezamówionej informacji handlowej na uzyskane adresy email. Każdy klient może jednak zamówić informację o produktach i usługach oferowanych przez Oddział Fundacji „Promyk Słońca” poprzez subskrypcję Newslettera lub poprzez kontakt z pracownikami sklepu. Każdy klient ma prawo do rezygnacji z otrzymywania Newslettera w każdym momencie. W takim przypadku powinien on poinformować o tym pisemnie lub mailowo “Promyk” Sp. z o.o.

§4
Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Zamówienia składane przed wprowadzeniem zmian realizowane będą na zasadach obowiązujących przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.

2. Do zawieranych umów wskazanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 30-05-2014 roku Dz.U.2014.827 (U) Prawa konsumenta.