Wczesna Interwencja logopedyczna

116.00 

Katarzyna Kaczorowska-Bary

Stanisław Milewski

6 w magazynie

Opis

Od wydawcy.

Wstęp.

Autorzy tomu.

 • Dziecko zagrożone nieprawidłowościami w rozwoju mowy i języka.
 1. Neurologiczne uwarunkowania rozwoju mowy.
 2. Neurorozwojowe podstawy rozwoju mowy i terapii logopedycznej.
 3. Akwizycja mowy w pierwszych latach życia.
 4. Ocena rozwoju psychoruchowego dzieci z grup ryzyka.
 5. Procesy przetwarzania sensorycznego w stymulowaniu rozwoju małego dziecka.
 6. Wczesne uwarunkowania rozwoju twarzoczaszki i narządu żucia.
 7. Logopedyczne aspekty językowego kontaktowania się dorosłych z małymi dziećmi.
 8. Rozwój dzieci urodzonych przedwcześnie.
 9. Rozwój mowy dzieci z FASD.
 10. Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy w diagnozie i terapii logopedycznej.
 11. SLI a afazja/dysfazja rozwojowa i dziecięca afazja nabyta – ujęcie neuropsychologiczne.
 12. Specyfika rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci z uszkodzeniem narządu wzroku.
 • Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej.
 1. Wczesna interwencja logopedyczna zapobiegająca zaburzeniom ustno-twarzowym.
 2. Wczesna interwencja i stymulacja rozwoju dziecka na oddziale neonatologicznym.
 3. Wczesna interwencja logopedyczna w przypadku dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.
 4. Diagnoza i terapia funkcji pokarmowych w obrębie okolicy orofacjalnej – połykania, gryzienia i żucia.
 5. Wczesna interwencja u dzieci z dysfunkcjami powstałymi na tle izolowanych kraniosynostoz.
 6. Wczesna interwencja logopedyczna w mózgowym porażeniu dziecięcym.
 7. Wczesna interwencja terapeutyczna w ujęciu metody krakowskiej.
 8. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego.
 9. Zarys terapii logopedycznej dzieci z zespołami wad wrodzonych.
 10. Specyfika wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji logopedycznej w pracy z dziećmi z uszkodzonym słuchem.
 11. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z diagnozą padaczki.
 12. Programy Centrum Hanen jako przykład niedyrektywnego podejścia do pracy z dziećmi z zaburzeniami kominikacji.
 13. Wczesna interwencja terapeutyczna i wspomaganie rozwoju w nurcie pedagogiki leczniczej Marii Montessori.
 14. Wychowanie słuchowe małego dziecka.
 15. Ćwiczenia słuchowe i ruchowe w terapii małego dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy.
 • Dziecko z wyzwaniami rozwojowymi – aspekty pracy terapeutycznej.
 1. Neurorozwojowa diagnostyka i terapia metodą Vojty.
 2. Metoda NDT-Bobath.
 3. Koncepcja Rodolfo Castillo Moralesa.
 4. Wpływ neurosensomotorycznej integracji odruchów na kształtowanie rozwoju psychomotorycznego i kognitywnego u dzieci.
 5. Integracja sensoryczna we wczesnej interwencji logopedycznej.
 • Współpraca terapeuty z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
 1. Profilaktyka logopedyczna.
 2. Współpraca logopedy z rodzicami dzieci poddawanych terapii logopedycznej.
 3. Karmienie naturalne jako element wsparcia matki/rodziny i rozwoju dziecka – znaczenie banku mleka kobiecego.
 4. Wczesna interwencja wobec dziecka z grupy ryzyka i jego rodziny na oddziale noworodkowym i niemowlęcym.
 5. Psychologiczne uwarunkowania trudności w rozwoju mowy dziecka – perspektywa psychodynamiczna.

Bibliografia.

Indeks.

Spis rycin.

Spis tabel.