Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

40.00 

Opis

Spis treści:

CZĘŚĆ I. SPOSOBY ANIMOWANIA WIĘZI DZIECKA Z JEGO RODZINĄ

1. List jako łącznik między dzieckiem wychowywanym w zakładzie a jego rodziną

2. Fotografia – element pośredniczący w kontaktach między rodzicami a dziećmi

3. Dziecko jako strona obdarzająca w kontaktach z rodzicami

4. Rozmowy diagnostyczno-terapeutyczne o rodzinie dziecka

CZĘŚĆ II. DOZNAWANIE SIEBIE JAKO WARTOŚCI SPOŁECZNEJ I OSOBY ZNACZĄCEJ

5. Indywidualne obdarzanie uwagą niewartościującą

6. Przeciwdziałanie niepohamowanej impułsywności przez zrytualizowany kontakt znaczący z nauczycielem

7. Przezrocza z wizerunkami uczniów jako materiał poglądowy

8. Wygłaszanie tekstów mówiących o własnej osobie jako metoda kształtowania uspołecznienia, asertywności i płynności wymowy

9. Wypowiadanie własnych uczuć jako pomoc w kierowaniu sobą

CZĘŚĆ III. WSPÓŁPRACA W PARACH W OBECNOŚCI UWAŻNEGO I NIEINGERUJĄCEGO NAUCZYCIELA

10. Malowanie palcami na wspólnym arkuszu

11. Lepienie na wspólnym terytorium

CZĘŚĆ IV. ZABAWY SPRZYJAJĄCE SOCJALIZACJI W MAŁYCH GRUPACH RÓWIEŚNICZYCH

14. Rola zabawy w rozwoju gatunkowym człowieka

15. Spontaniczne, niekierowane zabawy w grupach czteroosobowych

16. Wspólne zabawy dzieci upośledzonych i normalnych w grupach czteroosobowych

17. Różnicowanie się ról społecznych w pięcioosobowych grupach młodzieży

18. Sesje klubowe dla pięcioosobowych grup dziewcząt wychowywanych w zakładzie

19. Wychowanek instruktorem w pięcioosobowej grupie dziewcząt głębiej upośledzonych umysłowo

CZĘŚĆ V. SAMORZUTNA AKTYWNOŚĆ TWÓRCZA DZIECI

20. Założenia teoretyczne kształcenia twórczej, samorzutnej aktywności uczniów

21. Metodyka kształtowania samorzutnej aktywności uczniów głębiej upośledzonych umysłowo

22. Swobodne malowanie plam barwnych pędzlem

Podsumowanie

Arkusz zapisu programu socjalizacji

Kwestionariusz Sytuacja osobista i społeczna dziecka