Niepełnosprawność intelektualna

100.00 

Opis

Spis treści:

Wstęp

Nota o Autorach

Rozdział 1. Rys historyczny, terminologia, definicja, nozologia, kryteria rozpoznawania niepełnosprawności intelektualnej Kinga Bobińska, Piotr Gałecki

1. Rys historyczny zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej

2. Terminologia

3. Definicja

4. Nozologia

5. Kryteria diagnostyczne niepełnosprawności intelektualnej

Rozdział 2. Epidemiologia niepełnosprawności intelektualnej Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Monika Talarowska, Maciej Banasiak

Rozdział 3. Diagnoza niepełnosprawności intelektualnej

Część 1. Diagnoza inteligencji w kontekście diagnozy niepełnosprawności intelektualnej u osób dorosłych Aleksandra Porzycka, Radosław Wujcik, Agata Orzechowska, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras

1. Wstęp teoretyczny

2. Psychologiczne narzędzia diagnozy inteligencji

3. Diagnoza niepełnosprawności intelektualnej u osób dorosłych

Część 2. Diagnoza zaburzeń osobowości u osób z niepełnosprawnością intelektualną Agata Orzechowska

Część 3. Wybrane aspekty diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną Janina Wyczesany

1. Psychopedagogiczna charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną

2. Rola diagnozy w pracy pedagoga specjalnego

3. Działania na potrzeby ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

4. Zasada stopniowania trudności jako klucz do uzyskiwania efektów rewalidacyjno–wychowawczych

5. Rola i znaczenie rodziny w rehabilitacji dziecka

Rozdział 4. Etiologia, patogeneza, wybrane jednostki klinicznei chorobowe przebiegające z niepełnosprawnością intelektualną

Część 1. Neurorozwojowy paradygmat patogenezy niepełnosprawności intelektualnej. Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik,Michał Panek, Juliusz Rodak, Janusz Szemraj

Część 2. Ciąża i okres okołoporodowy a rozwój układu nerwowego w kontekście niepełnosprawności intelektualnej. Julisz Rodak, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras

1. Infekcje wirusowe ciężarnej

2. Zaburzenia rozwoju zarodka i płodu wywołane działaniem czynników toksycznych

3. Choroby ciężarnej przyczyniające się do zaburzenia prawidłowego rozwoju zarodka i płodu

4. Niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego wokresie ciążowo-okołoporodowym

5. Objawy kliniczne krwawień śródczaszkowych

6. Noworodki urodzone przedwcześnie i z niską masą urodzeniową

7. Wrodzony zespół niedoboru jodu

Część 3. Niepełnosprawność intelektualna a mutacje jednogenowe . Tadeusz Pietras, Marta Pacholczyk, Andrzej Witusik, Kinga Bobińska, Karol Jastrzębski, Piotr Gałecki

Część 4. Genetyczne przyczyny niepełnosprawności intelektualnej. Marta Pacholczyk, Tomasz Ferenc

1. Rodzinne występowanie chorób genetycznych

2. Dziedziczenie chorób jednogenowych

3. Elementy cytogenetyki – prawidłowy kariotyp człowieka i aberracje chromosomowe

4. Zaburzenia rodzicielskiego piętna genomowego

5. Miejsca łamliwe w chromosomach człowieka

6. Diagnostyka cytogenetyczna i molekularna przyczyn niepełnosprawności intelektualnej

7. Diagnostyka molekularna mutacji genowych

8. Niepełnosprawność intelektualna w przebiegu chorób wywołanych zmianami kariotypu

9. Niepełnosprawność intelektualna w aberracjach liczbowych chromosomów .

10. Niepełnosprawność intelektualna w aberracjach strukturalnych chromosomów autosomalnych

11. Wybrane zespoły jednogenowe przebiegające z niepełnosprawnością intelektualną

Część 5. Zespół Downa a niepełnosprawność intelektualna Małgorzata Pawełczyk, Marta Pacholczyk

1. Obraz kliniczny

2. Neuropatologia

3. Zespół Downa a choroba Alzheimera

4. Zmiany genetyczne i dysfunkcje molekularne w zespole Downa

5. Leczenie

Część 5A. Oddziaływania terapeutyczne u osób z zespołem Downa .  Monika Talarowska

1. Filadelfijska metoda Glenna Domana i Carla Delacato

2. Metoda Kierowanego Nauczania Andreasa Petö

3. Neurorozwojowa metoda NDT B. i K. Bobath

4. Neurokinezjologiczna metoda Vaclava Vojty

5. Metoda integracji sensorycznej Jean Ayers

6. Program Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów Masgutowej

7. Terapia pedagogiczna Marii Montessori

8. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

9. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

10. Ustno-twarzowa terapia regulacyjna (UTTR) R. Castillo-Moralesa

11. Wczesna rehabilitacja według Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU)

12. Podnoszenie wydolności intelektualnej przez stymulację zewnętrzną, przy stosowaniu wolnozmiennych pól magnetycznych

Część 6. Zespół Retta. Marta Pacholczyk, Artur Kultys, Ewelina Buczyńka, Agata Dutkowska, Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik

1. Epidemiologia

2. Podłoże genetyczne i patogeneza zespołu Retta

3. Inne zaburzenia neuropsychiatryczne związane z mutacjami genu MECP2

4. Charakterystyka kliniczna i rozpoznawanie zespołu Retta

5. Zmiany neuropatologiczne w zespole Retta

6. Problemy medyczne i elementy terapii w zespole Retta

Rozdział 5. Współchorobowość niepełnosprawności intelektualnej

Część 1. Niepełnosprawność intelektualna a autyzm Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras, Ewelina Buczyńska, Artur Kultys

Część 2. Niepełnosprawność intelektualna a padaczka. Janusz Wendorff

1. Padaczka: klasyfikacja, epidemiologia, napady skroniowe i pozaskroniowe

2. Padaczki uogólnione z napadami toniczno-klonicznymi i napadami nieświadomości

3. Zespoły padaczkowe, w których upośledzenie umysłowe stanowi typowy składnik obrazu chorobowego

4. Etiologia padaczki u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

5. Znaczenie niepełnosprawności intelektualnej dla przebiegu padaczki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz)

6. Wady rozwojowe kory mózgowej: padaczka, niepełnosprawność intelektualna

7. Zaburzenia chromosomalne: padaczka, niepełnosprawność intelektualna

8. Zaburzenia metaboliczne wrodzone: padaczka, niepełnosprawność intelektualna

9. Schorzenia skórno-nerwowe z padaczką i niepełnosprawnością intelektualną

10. Padaczka i niepełnosprawność intelektualna jako następstwa wrodzonych  i nabytych schorzeń neuroinfekcyjnych

11. Padaczka a zaburzenia poznawcze i niepełnosprawność intelektualna.  Wzajemne związki

Część 3. Niepełnosprawność intelektualna a porażenie mózgowe. Krzysztof Gbyl

1. Definicja

2. Epidemiologia

3. Etiologia

4. Klasyfikacja

5. Obraz kliniczny

6. Patofizjologia współwystępowania niepełnosprawności intelektualnej i porażenia mózgowego

7. Charakterystyka współwystępowania porażenia mózgowego i niepełnosprawności intelektualnej

8. Prewencja

9. Prognoza

10. Leczenie

Rozdział 6. Specyfika diagnozy psychiatrycznej, psychologicznej i internistycznej u osób z niepełnosprawnością intelektualną

Część 1. Badanie psychiatryczne i psychofarmakoterapia u osób z niepełnosprawnością intelektualną . Kinga Bobińska, Piotr Gałecki

1. Odmienności badania psychiatrycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną

2. Odmienności symptomatologii zaburzeń psychicznych u osób z niepełnosprawnością intelektualną

3. Odmienności farmakoterapii

Część 2. Diagnoza psychologiczna u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Monika Talarowska

1. Diagnoza psychologiczna

2. Diagnoza różnicowa

3. Diagnoza przyczyn zaburzeń i ich konsekwencji

4. Ocena funkcjonowania społecznego .

5. Diagnoza na potrzeby terapii

Część 3. Problemy zdrowia somatycznego u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik,Michał Panek, Piotr Kuna, Paweł Górski

1. Współchorobowość i oczekiwana długość życia osób niepełnosprawnych intelektualnie

2. Badanie lekarskie osób niepełnosprawnych intelektualnie

Rozdział 7. Stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Piotr Świtaj, Jacek Wciórka

1. Wybrane ujęcia teoretyczne stygmatyzacji w odniesieniu do niepełnosprawności intelektualnej

Rozdział 8. Adolescencja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Anna Gutowska

1. Adolescencja – krótka charakterystyka

2. Dorastanie z niepełnosprawnością intelektualną

Rozdział 9. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną , Andrzej Depko

1. Pojęcie seksualności

2. Nabywanie doświadczeń seksualnych

3. Rozwój psychoseksualny osoby z niepełnosprawnością intelektualną

4. Rola rodziców w rozwoju psychoseksualnym dziecka niepełnosprawnego

5. Formy realizacji potrzeb seksualnych wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie

6. Uwagi końcowe

Rozdział 10. „(Nie)pełnosprawna” twórczość  niepełnosprawnych intelektualnie. Anna Gutowska

1. Czym jest twórczość?

Rozdział 11. Terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie

1. „(Nie)pełnosprawna” twórczość

2. Twórcza obecność niepełnosprawnych intelektualnie

Część 1. Standardy postępowania z osobą niepełnosprawną intelektualnie w kontekście diagnozy i terapii, Andrzej Witusik

Część 2. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną .  Janina Wyczesany, Ewa Dyduch

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej

2. Zakłady Aktywności Zawodowej

3. Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście ich przyszłości

4. Formy aktywizacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Część 3. Komunikacja wspomagająca i alternatywna w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie Anna Bombińska-Domżał

1. Rozpoznanie możliwości i umiejętności porozumiewania się

2. Rozpoznanie celu interwencji i dobór odpowiedniego systemu komunikacji alternatywnej

3. Sposoby wykorzystania wspomagającego i alternatywnego systemu komunikacji

4. Wybór słownictwa do indywidualnej tablicy do porozumiewania się

5. Pomoce komunikacyjne

6. Projektowanie codziennych sytuacji dla rozwoju umiejętności porozumiewania się

7. Jak zaprojektować sytuację rozmowy z osobą niemówiącą?

8. Czego uczyć dzieci niepełnosprawne niemówiące?

Część 4. Terapia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną Mariusz Furgał

1. Związek funkcjonowania rodziny z kształtowaniem się niepełnosprawności intelektualnej u dziecka

2. Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

3. Zadania terapii rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

4. Psychoterapia rodzinna

Część 5. Arteterapia jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Anna Gutowska

Rozdział 12. Aspekty prawne i orzecznictwo u osób z niepełnosprawnością intelektualną w polskim ustawodawstwie. Piotr Gałecki, Krzysztof Eichstaedt, Kinga Bobińska

1. Niepełnosprawność intelektualna w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

2. Podstawowe informacje dotyczące zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej w aspekcie prawa karnego

3. Podstawowe informacje dotyczące zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej w aspekcie prawa cywilnego

4. Podstawowe informacje dotyczące zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej z zakresu orzecznictwa rentowego

Rozdział 13. Opieka socjalna nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Część 1. Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Anna Gutowska

1. Istota i cele pracy socjalnej

2. Praca socjalna z osobą niepełnosprawną intelektualnie

3. Praca socjalna z rodziną osoby niepełnosprawnej intelektualnie

Część 2. Aspekty psychologiczne i pedagogiczne leczenia i opieki instytucjonalnej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (domy opieki i szpitale)Barbara Wiśniewska

1. Historia opieki i stosunku społeczeństwa do osób niepełnosprawnych intelektualnie

2. Dokumenty w prawie międzynarodowym i polskim a niepełnosprawność

3. Definicja opieki i jej znaczenie w sytuacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

4. Instytucjonalne formy opieki – domy pomocy społecznej

5. Osoba niepełnosprawna w systemie opieki szpitalnej – znaczenie dotyku

6. Aspekty relacji lekarz–pacjent–rodzina

Dodatek. Sytuacja dzieci/osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną .  Ewa Dyduch

Rozdział 14. System kształcenia specjalnego dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

1. Podstawy kształcenia specjalnego

2. Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w systemie kształcenia specjalnego

3. Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w częściowo integracyjnym systemie kształcenia .

4. Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w integracyjnym systemie kształcenia

Indeks tematyczny

Nota o redaktorach

Ilość stron: 655

Spis treści:

Wstęp

Nota o Autorach

Rozdział 1. Rys historyczny, terminologia, definicja, nozologia, kryteria rozpoznawania niepełnosprawności intelektualnej Kinga Bobińska, Piotr Gałecki

1. Rys historyczny zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej

2. Terminologia

3. Definicja

4. Nozologia

5. Kryteria diagnostyczne niepełnosprawności intelektualnej

Rozdział 2. Epidemiologia niepełnosprawności intelektualnej Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Kinga Bobińska, Antoni Florkowski, Monika Talarowska, Maciej Banasiak

Rozdział 3. Diagnoza niepełnosprawności intelektualnej

Część 1. Diagnoza inteligencji w kontekście diagnozy niepełnosprawności intelektualnej u osób dorosłych Aleksandra Porzycka, Radosław Wujcik, Agata Orzechowska, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras

1. Wstęp teoretyczny

2. Psychologiczne narzędzia diagnozy inteligencji

3. Diagnoza niepełnosprawności intelektualnej u osób dorosłych

Część 2. Diagnoza zaburzeń osobowości u osób z niepełnosprawnością intelektualną Agata Orzechowska

Część 3. Wybrane aspekty diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną Janina Wyczesany

1. Psychopedagogiczna charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną

2. Rola diagnozy w pracy pedagoga specjalnego

3. Działania na potrzeby ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

4. Zasada stopniowania trudności jako klucz do uzyskiwania efektów rewalidacyjno–wychowawczych

5. Rola i znaczenie rodziny w rehabilitacji dziecka

Rozdział 4. Etiologia, patogeneza, wybrane jednostki klinicznei chorobowe przebiegające z niepełnosprawnością intelektualną

Część 1. Neurorozwojowy paradygmat patogenezy niepełnosprawności intelektualnej. Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik,Michał Panek, Juliusz Rodak, Janusz Szemraj

Część 2. Ciąża i okres okołoporodowy a rozwój układu nerwowego w kontekście niepełnosprawności intelektualnej. Julisz Rodak, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras

1. Infekcje wirusowe ciężarnej

2. Zaburzenia rozwoju zarodka i płodu wywołane działaniem czynników toksycznych

3. Choroby ciężarnej przyczyniające się do zaburzenia prawidłowego rozwoju zarodka i płodu

4. Niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego wokresie ciążowo-okołoporodowym

5. Objawy kliniczne krwawień śródczaszkowych

6. Noworodki urodzone przedwcześnie i z niską masą urodzeniową

7. Wrodzony zespół niedoboru jodu

Część 3. Niepełnosprawność intelektualna a mutacje jednogenowe . Tadeusz Pietras, Marta Pacholczyk, Andrzej Witusik, Kinga Bobińska, Karol Jastrzębski, Piotr Gałecki

Część 4. Genetyczne przyczyny niepełnosprawności intelektualnej. Marta Pacholczyk, Tomasz Ferenc

1. Rodzinne występowanie chorób genetycznych

2. Dziedziczenie chorób jednogenowych

3. Elementy cytogenetyki – prawidłowy kariotyp człowieka i aberracje chromosomowe

4. Zaburzenia rodzicielskiego piętna genomowego

5. Miejsca łamliwe w chromosomach człowieka

6. Diagnostyka cytogenetyczna i molekularna przyczyn niepełnosprawności intelektualnej

7. Diagnostyka molekularna mutacji genowych

8. Niepełnosprawność intelektualna w przebiegu chorób wywołanych zmianami kariotypu

9. Niepełnosprawność intelektualna w aberracjach liczbowych chromosomów .

10. Niepełnosprawność intelektualna w aberracjach strukturalnych chromosomów autosomalnych

11. Wybrane zespoły jednogenowe przebiegające z niepełnosprawnością intelektualną

Część 5. Zespół Downa a niepełnosprawność intelektualna Małgorzata Pawełczyk, Marta Pacholczyk

1. Obraz kliniczny

2. Neuropatologia

3. Zespół Downa a choroba Alzheimera

4. Zmiany genetyczne i dysfunkcje molekularne w zespole Downa

5. Leczenie

Część 5A. Oddziaływania terapeutyczne u osób z zespołem Downa .  Monika Talarowska

1. Filadelfijska metoda Glenna Domana i Carla Delacato

2. Metoda Kierowanego Nauczania Andreasa Petö

3. Neurorozwojowa metoda NDT B. i K. Bobath

4. Neurokinezjologiczna metoda Vaclava Vojty

5. Metoda integracji sensorycznej Jean Ayers

6. Program Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów Masgutowej

7. Terapia pedagogiczna Marii Montessori

8. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

9. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

10. Ustno-twarzowa terapia regulacyjna (UTTR) R. Castillo-Moralesa

11. Wczesna rehabilitacja według Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU)

12. Podnoszenie wydolności intelektualnej przez stymulację zewnętrzną, przy stosowaniu wolnozmiennych pól magnetycznych

Część 6. Zespół Retta. Marta Pacholczyk, Artur Kultys, Ewelina Buczyńka, Agata Dutkowska, Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik

1. Epidemiologia

2. Podłoże genetyczne i patogeneza zespołu Retta

3. Inne zaburzenia neuropsychiatryczne związane z mutacjami genu MECP2

4. Charakterystyka kliniczna i rozpoznawanie zespołu Retta

5. Zmiany neuropatologiczne w zespole Retta

6. Problemy medyczne i elementy terapii w zespole Retta

Rozdział 5. Współchorobowość niepełnosprawności intelektualnej

Część 1. Niepełnosprawność intelektualna a autyzm Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras, Ewelina Buczyńska, Artur Kultys

Część 2. Niepełnosprawność intelektualna a padaczka. Janusz Wendorff

1. Padaczka: klasyfikacja, epidemiologia, napady skroniowe i pozaskroniowe

2. Padaczki uogólnione z napadami toniczno-klonicznymi i napadami nieświadomości

3. Zespoły padaczkowe, w których upośledzenie umysłowe stanowi typowy składnik obrazu chorobowego

4. Etiologia padaczki u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

5. Znaczenie niepełnosprawności intelektualnej dla przebiegu padaczki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz)

6. Wady rozwojowe kory mózgowej: padaczka, niepełnosprawność intelektualna

7. Zaburzenia chromosomalne: padaczka, niepełnosprawność intelektualna

8. Zaburzenia metaboliczne wrodzone: padaczka, niepełnosprawność intelektualna

9. Schorzenia skórno-nerwowe z padaczką i niepełnosprawnością intelektualną

10. Padaczka i niepełnosprawność intelektualna jako następstwa wrodzonych  i nabytych schorzeń neuroinfekcyjnych

11. Padaczka a zaburzenia poznawcze i niepełnosprawność intelektualna.  Wzajemne związki

Część 3. Niepełnosprawność intelektualna a porażenie mózgowe. Krzysztof Gbyl

1. Definicja

2. Epidemiologia

3. Etiologia

4. Klasyfikacja

5. Obraz kliniczny

6. Patofizjologia współwystępowania niepełnosprawności intelektualnej i porażenia mózgowego

7. Charakterystyka współwystępowania porażenia mózgowego i niepełnosprawności intelektualnej

8. Prewencja

9. Prognoza

10. Leczenie

Rozdział 6. Specyfika diagnozy psychiatrycznej, psychologicznej i internistycznej u osób z niepełnosprawnością intelektualną

Część 1. Badanie psychiatryczne i psychofarmakoterapia u osób z niepełnosprawnością intelektualną . Kinga Bobińska, Piotr Gałecki

1. Odmienności badania psychiatrycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną

2. Odmienności symptomatologii zaburzeń psychicznych u osób z niepełnosprawnością intelektualną

3. Odmienności farmakoterapii

Część 2. Diagnoza psychologiczna u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Monika Talarowska

1. Diagnoza psychologiczna

2. Diagnoza różnicowa

3. Diagnoza przyczyn zaburzeń i ich konsekwencji

4. Ocena funkcjonowania społecznego .

5. Diagnoza na potrzeby terapii

Część 3. Problemy zdrowia somatycznego u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik,Michał Panek, Piotr Kuna, Paweł Górski

1. Współchorobowość i oczekiwana długość życia osób niepełnosprawnych intelektualnie

2. Badanie lekarskie osób niepełnosprawnych intelektualnie

Rozdział 7. Stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Piotr Świtaj, Jacek Wciórka

1. Wybrane ujęcia teoretyczne stygmatyzacji w odniesieniu do niepełnosprawności intelektualnej

Rozdział 8. Adolescencja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Anna Gutowska

1. Adolescencja – krótka charakterystyka

2. Dorastanie z niepełnosprawnością intelektualną

Rozdział 9. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną , Andrzej Depko

1. Pojęcie seksualności

2. Nabywanie doświadczeń seksualnych

3. Rozwój psychoseksualny osoby z niepełnosprawnością intelektualną

4. Rola rodziców w rozwoju psychoseksualnym dziecka niepełnosprawnego

5. Formy realizacji potrzeb seksualnych wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie

6. Uwagi końcowe

Rozdział 10. „(Nie)pełnosprawna” twórczość  niepełnosprawnych intelektualnie. Anna Gutowska

1. Czym jest twórczość?

Rozdział 11. Terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie

1. „(Nie)pełnosprawna” twórczość

2. Twórcza obecność niepełnosprawnych intelektualnie

Część 1. Standardy postępowania z osobą niepełnosprawną intelektualnie w kontekście diagnozy i terapii, Andrzej Witusik

Część 2. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną .  Janina Wyczesany, Ewa Dyduch

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej

2. Zakłady Aktywności Zawodowej

3. Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście ich przyszłości

4. Formy aktywizacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Część 3. Komunikacja wspomagająca i alternatywna w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie Anna Bombińska-Domżał

1. Rozpoznanie możliwości i umiejętności porozumiewania się

2. Rozpoznanie celu interwencji i dobór odpowiedniego systemu komunikacji alternatywnej

3. Sposoby wykorzystania wspomagającego i alternatywnego systemu komunikacji

4. Wybór słownictwa do indywidualnej tablicy do porozumiewania się

5. Pomoce komunikacyjne

6. Projektowanie codziennych sytuacji dla rozwoju umiejętności porozumiewania się

7. Jak zaprojektować sytuację rozmowy z osobą niemówiącą?

8. Czego uczyć dzieci niepełnosprawne niemówiące?

Część 4. Terapia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną Mariusz Furgał

1. Związek funkcjonowania rodziny z kształtowaniem się niepełnosprawności intelektualnej u dziecka

2. Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

3. Zadania terapii rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

4. Psychoterapia rodzinna

Część 5. Arteterapia jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Anna Gutowska

Rozdział 12. Aspekty prawne i orzecznictwo u osób z niepełnosprawnością intelektualną w polskim ustawodawstwie. Piotr Gałecki, Krzysztof Eichstaedt, Kinga Bobińska

1. Niepełnosprawność intelektualna w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

2. Podstawowe informacje dotyczące zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej w aspekcie prawa karnego

3. Podstawowe informacje dotyczące zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej w aspekcie prawa cywilnego

4. Podstawowe informacje dotyczące zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej z zakresu orzecznictwa rentowego

Rozdział 13. Opieka socjalna nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Część 1. Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Anna Gutowska

1. Istota i cele pracy socjalnej

2. Praca socjalna z osobą niepełnosprawną intelektualnie

3. Praca socjalna z rodziną osoby niepełnosprawnej intelektualnie

Część 2. Aspekty psychologiczne i pedagogiczne leczenia i opieki instytucjonalnej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (domy opieki i szpitale)Barbara Wiśniewska

1. Historia opieki i stosunku społeczeństwa do osób niepełnosprawnych intelektualnie

2. Dokumenty w prawie międzynarodowym i polskim a niepełnosprawność

3. Definicja opieki i jej znaczenie w sytuacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

4. Instytucjonalne formy opieki – domy pomocy społecznej

5. Osoba niepełnosprawna w systemie opieki szpitalnej – znaczenie dotyku

6. Aspekty relacji lekarz–pacjent–rodzina

Dodatek. Sytuacja dzieci/osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną .  Ewa Dyduch

Rozdział 14. System kształcenia specjalnego dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

1. Podstawy kształcenia specjalnego

2. Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w systemie kształcenia specjalnego

3. Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w częściowo integracyjnym systemie kształcenia .

4. Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w integracyjnym systemie kształcenia

Indeks tematyczny

Nota o redaktorach

Ilość stron: 655