Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki

65.00 

Kategoria:

Opis

Spis treści:

Od Wydawcy

Wstęp

Autorzy tomu

Część I – Historia logopedii

Rozdział 1 Stanisław Milewski

Trzydzieści lat kształcenia logopedów w Uniwersytecie Gdańskim

Rozdział 2 Danuta Emiluta-Rozya

Historia logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Rozdział 3 Ewa Hartman, Urszula Bartosiewicz

Interdyscyplinarność logopedii – szkoła wrocławska

Część II – Teoria logopedii

Rozdział 4 Stanisław Grabias

O ostrość refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego postępowania

Rozdział 5 Maria Kielar-Turska

Sprawności językowe i komunikacyjne a inne funkcje psychiczne

Rozdział 6 Edward Łuczyński

Gramatyka a logopedia

Rozdział 7 Danuta Pluta-Wojciechowska

Patofonetyka – nowy przedmiot kształcenia czy nowe ujęcie „starych tematów”?

Rozdział 8 Barbara Kamińska

Miejsce logopedii artystycznej w systemie kształcenia logopedów

Część III – Język dziecka w normie i patologii

Rozdział 9 Jacek Jarosław Błeszyński, Agnieszka Hamerlińska-Latecka

Rodzic czynnikiem warunkującym skuteczność terapii logopedycznej

Rozdział 10 Ewa Czaplewska, Katarzyna Kaczorowska-Bray

SLI w kontekście psycholingwistycznych teorii przetwarzania procesów mowy

Rozdział 11 Joanna Gruba

Model lateralizacji a poziom słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym – analiza badań

Rozdział 12 Ewa Binkuńska

Procesy definiowania u dzieci cztero-, sześcio- i ośmioletnich

Rozdział 13 Alina Maciejewska

Sprawność definiowania w rozwoju mowy i niektórych jej zaburzeniach

Rozdział 14 Marta Wysocka

Percepcja prozodii mowy i muzyki na przykładzie badań dzieci pięcio-siedmioletnich

Rozdział 15 Anna Walencik-Topiłko

Ćwiczenia słuchowe w terapii logopedycznej – wskazówki metodyczne oraz omówienie przykładów

Rozdział 16 Małgorzata Rocławska-Daniluk

Logopedyczne aspekty edukacji dwujęzycznej

Rozdział 17 Dariusz Okrzesik, Joanna Piórko, Barbara Makarczuk

Logopedyczne badania przesiewowe 6-latków – Sopot 2004–2010

Rozdział 18 Róża Sobocińska

Dobór metody w terapii osób jąkających się

Rozdział 19 Anna Kołaczkowska

Logopeda w ogrodzie kultury

Część IV – Zaburzenia mowy na podłożu uszkodzeń neurologicznych

Rozdział 20 Jolanta Panasiuk

Przeszłość i przyszłość w badaniach nad afazją

Rozdział 21 Aneta Domagała

Sprawności narracyjne w otępieniu alzheimerowskim – postępowanie terapeutyczne

Rozdział 22 Urszula Mirecka

Ocena płaszczyzny suprasegmentalnej ciągu fonicznego w dyzartrii

Rozdział 23 Elżbieta M. Minczakiewicz

Nabywanie umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z diagnozą okołoporodowych urazów i uszkodzeń neurologicznych

Rozdział 24 Katarzyna Kaczorowska-Bray, Ewa Czaplewska

Dzieci przedwcześnie urodzone jako grupa zagrożona ryzykiem nieprawidłowego rozwoju mowy i języka

Rozdział 25 Mirosław Michalik

Budowanie kompetencji składniowej w dyskursie zaburzonym

Rozdział 26 Izabela Olejniczak-Pachulska, Katarzyna Urbańska

Powodzenie terapii osób z afazją a wsparcie systemowe

Rozdział 27 Ewa Bartczak, Jan Kochanowski

Afazja wzgórzowa. Opis przypadku

Część V – Zaburzenia czytania i pisania

Rozdział 28 Jagoda Cieszyńska

Zaburzenia linearności – podstawowy wymiar trudności w czytaniu i pisaniu

Rozdział 29 Maria Przybysz-Piwko

Aspekt logopedyczny w opisie i interpretacji błędów w pisaniu jako jednej z form komunikacji językowej

Rozdział 30 Aneta Domagała, Urszula Mirecka

Analiza wytworów czynności grafomotorycznych dzieci w wieku 7-13 lat

Rozdział 31 Marta Korendo

Dysleksja paradygmatyczna i syntagmatyczna – przykłady błędów w zapisach dzieci

Rozdział 32 Alicja Giermakowska

Kształtowanie morfologicznej kompetencji językowej u dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności czytania i pisania (profilaktyka/korekcja dysleksji i dysortografii)

Rozdział 33 Małgorzata Wizjan, Barbara Ostapiuk

Niepowodzenia szkolne a glottodydaktyka. Studium przypadku

Część VI – Surdologopedia

Rozdział 34 Ewa Muzyka-Furtak

Terapia surdologopedyczna w ujęciu komunikacyjnym

Rozdział 35 Zdzisława Orłowska-Popek

Trudności uczniów niesłyszących w językowym opisie uczuć

Rozdział 36 Helena Liwo

(Nie)słyszący jako wyzwanie dla współczesnej surdologopedii

Część VII – Komputer w logopedii

Rozdział 37 Katarzyna Szady

Wykorzystanie autorskich programów w terapii logopedycznej dzieci niepełnosprawnych

Rozdział 38 Joanna Jatkowska

Logopedia w Internecie

Bibliografia

Indeks osobowy

Indeks rzeczowy

Spis rycin

Spis tabel

Ilość stron: 476