Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży Zobacz większe

Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży

Nowy produkt

Ten produkt nie występuje już w magazynie

85,00 zł brutto

Więcej informacji

1. WSTĘP

2. ANALIZA ZABURZEŃ POSTAWY CIAŁA W OPARCIU O KONCEPCJĘ NEUROROZWOJOWĄ BERTY I KARELA BOBATH

2.1. Określenia wstępne

2.2. Podstawowe założenia koncepcji neurorozwojowej

2.3. Mechanizm anty grawitacyjny a prawidłowa stabilizacja ciała

2.4. Czynniki wpływające na zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego

2.5. Nieprawidłowy mechanizm antygrawitacyjny jako przyczyna kompensacyjnej stabilizacji ciała

2.6. Nieprawidłowy mechanizm antygrawitacyjny jako przyczyna wad postawy ciała

2.7. Neurorozwojowe aspekty prawidłowej i kompensacyjnej stabilizacji ciała

3. TEORIE STABILIZACJI 3.1. Analiza wybranych teorii dotyczących stabilizacji ciała

3.2. Interpretacja koncepcji neurorozwojowej w świetle współczesnych teorii stabilizacji ciała

4. ANALIZA AKTUALNYCH POGLĄDÓW NA POSTAWĘ CIAŁA W ASPEKCIE KONCEPCJI NEUROROZWOJOWEJ

4.1. Definicje postawy ciała i czynniki posturogenne

4.2. Wady postawy i przyczyny ich powstawania

4.3. Rodzaje wad postawy ciała

4.4. Budowa i postawa ciała

4.5. Profilaktyka wad postawy

5. TRENING STABILIZACJI KOMPLEKSU LĘDŹWIOWO-BIODROWO-MIEDNICZNEGO W DIAGNOSTYCE I TERAPII DZIECI Z WADAMI POSTAWY

5.1. Podstawy diagnostyczne i terapeutyczne „klasycznej gimnastyki korekcyjne-wyrównawczej"

5.2. Podstawy diagnostyczne i terapeutyczne „neurorozwojowej gimnastyki korekcyjnej"

5.3. Wybrane koncepcje neurofizjologiczne stosowane w budowaniu centralnej stabilizacji ciała

6. ZAŁOŻENIA PRACY

7. CEL PRACY

8. MATERIAŁ I METODY BADAŃ

8.1. Kwestie etyczne

8.2. Organizacja badań

8.3. Charakterystyka materiału

8.4. Metody badawcze

8.4.1.Metodyka oceny postawy ciała

8.4.2.Metodyka oceny funkcjonalnej długości wybranych grup mięśniowych

8.4.3.Metodyka oceny wybranych parametrów kręgosłupa

8.4.4. Metodyka oceny wielkości i typów rozkładu napięcia posturalnego

8.4.5.Metodyka oceny aktywności fizycznej

8.5. Statystyczne opracowanie wyników

9. WYNIKI BADAŃ

9.1. Określenie podstawowych pojęć

9.1.1. Określenie współczynnika wielkości napięcia posturalnego

9.1.2. Wyznaczenie typów rozkładu napięcia

9.1.3. Określenie współczynników rozkładu napięcia posturalnego

9.2. Typy rozkładu napięcia a wielkość napięcia posturalnego

9.3. Kalkulator wielkości i rozkładu napięcia posturalnego

9.4. Analiza związku między wielkością i rozkładem napięcia a postawą ciała, aktywnością fizyczną i parametrami biometrycznymi w całej badanej grupie

9.5. Porównanie między grupą badaną i kontrolną w zakresie napięcia posturalnego, typów rozkładu napięcia i postawy ciała oraz aktywności fizycznej

9.6. Podsumowanie wyników

10. DYSKUSJA

10.1. Podstawowe pojęcia występujące w koncepcji neurorozwojowej

10.2.Analiza zależności między wielkością i typami rozkładu napięcia posturalnego a jakością postawy ciała i aktywnością fizyczną

10.3. Porównania między grupą badaną i kontrolną w zakresie wielkości i rozkładu napięcia posturalnego, postawy ciała oraz aktywności fizycznej

11. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

12. BIBLIOGRAFIA

13. STRESZCZENIA

14. ANEKS

14.1. Wy kaź rycin

14.2. Wykaz tabel

14.3. Kwestionariusz oceny badanego

14.4. Treść informacji przedłożonej osobie badanej przed wyrażeniem zgody na udział w badaniach

14.5. Treść oświadczenia badanego, w którym zgadza się na przeprowadzenie badania

14.6. Karta oceny aktywności fizycznej dzieci według Kwestionariusza Baecke